سپاه ؛ مولود انقلاب


سپاه، مولود انقلاب اسلامی
سپاه و حضور در عرصه های حیاتی و حساس کشور و حضور در بحران ها در کنار مردم

 

مطالب پیشنهادی:

مؤلفه های بازدارندگی

سیل بی بصیرتی