استاندارد جنگ های زرهی


تغییر استاندارد های نظامی جهان توسط حزب الله لبنان:
1-تغییر استاندارد های جنگ های زرهی

استاد مهدی امینی
رئیس اندیشکده راهبردی فتح