استاندارد جنگ های دریایی


تغییر استاندارد های نظامی جهان توسط حزب الله لبنان:
2-تغییر استاندارد های جنگ های دریایی

استاد مهدی امینی
رئیس اندیشکده راهبردی فتح