نقش ولایت در جلوگیری از وقوع یک فاجعه بین المللی


در سال ۱۳۷۷ اتفاقی افتاد که اگر درایت مقام معظم رهبری نبود، به یک فاجعه بین المللی تبدیل می شد...