انقلاب و نصرت الهی - عزت و اقتدار


عزت مندی نیروهای انقلابی در تقابل با عملکرد دولت لیبرال
فان حزب الله هم الغالبون

استاد مهدی امینی
رئیس اندیشکده راهبردی فتح