پروژه الماس فریب


توضیحات استاد مهدی امینی درباره پروژه الماس فریب و جاسوسی در قلب دشمنان جمهوری اسلامی