پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت


مراسم پاسداشت جبهه جهانی اسلام و محور مقاومت 
سخنرانی استاد مهدی امینی دبیر همایش
1397/8/28