عاشورا؛ نتیجه فراموش شدن ولایت!


در صفین هم امضای کری تضمین بود!