حزب الله لبنان


حزب الله لبنان تشکیل شده تا ماموریت نیروی قدس سپاه را به اتمام برساند، یعنی نابودی رژیم جعلی اسرائیل