پذیرش برجام چه عواقبی برای ایران داشته و خواهد داشت؟


پذیرش برجام چه عواقبی برای ایران داشته و خواهد داشت؟ چه کسانی در اصل مانع توسعه و پیشرفت ایران هستند؟
دکتر علی باقری

مطلب پیشنهادی:

برجام تا فرجام

دعوت از استاد