هیئتی بودن یا حسینی بودن؟


حسینی باشیم یا هیئتی؟ چه تفاوتی بین این دو هست؟