معراج شهدا-اختتامیه راهیان نور جبهه غرب


استاد مهدی امینی (رئیس اندیشکده راهبردی فتح)
اختتامیه راهیان نور جبهه غرب ( منتخب دانشگاه ها )
معراج شهدا - حسینیه شهدا